by

DIFISIENTE ANDRE DA SILVA PRESIZA AJUDA

DIFISIENTE ANDRE  DA SILVA  HELA IHA ALDEIA KAIVAER SUKU VATUBORO POSTU ADMINISTRATIVU MAUBARA MUNISIPIO LIKISA,PRESIZA  TULUN  TAMBA NIA MORIS HO KONDISAUN DIFISIENTE NO LABELE HALO SERVISU.

ANDRE DA SILVA  HO KONDISAUN  DIFISIENTE  ,SENTE DIFISIL  TEBES ATU SUSTENTA NIA VIDA MORIS,TAMBA NIA HO KONDISAUN DIFISIENTE,TAMBA NEE NIA PRESIZA TULUN HUSI MALUK SIRA SELUK.

“HAU  FORMA ONA FAMILIA ,MAIBE HAU  HO KONDISAUN DIFIENTE HAU  ATU HANOIN HALO SAIDA, SERVISU MOS LABELE,NESESIDAU UMA LARAN MOS ARASKA TEBES.”

ANDRE DA SILVA NIA ATIVIDADE DURANTE NEE FAAN AIFUAN HODI SUSTENTA  NESESIDADE UMA  MAIBEE,HO IMPLEMENTASAUN  ESTADU EMERGENSIA NO ESTADU EMERGENSI   NIA  LA HETAN RENDIMENTU TAMBA LAIHA EMA ATU SOSA.

“AMI NIA MORIS DURANTEE FAAN AIFUAN SIRA HANESAN HUDI,MAIBEE  ESTADU EMEGERGENSIA SE MAKA ATU HOLA AMI NIA HUDI ,EMA MOS LA LAO,HAU  PRESIZA TEBES  MALUK SIRA SELUK NIA AJUDA.”

ANDRE DA SILVA  HUSU BA AUTORIDADE SIRA RELEVANTE ATUTAU MATAN BA  EMA  NEEBE HO KONDISAUN DIFISIENTE  TAMBA  ESTADU EMERGENSI SIRA LABELE HALO BUAT RUMA,HO SIRA NIA KONDISAUN DIFISIENTE HALO SIRA LABELE HALO SERVISU RUMA SUSTENTA NESESIDADE UMA LARAN. 

Jornalista :Arkanju Editor : Leoneto Santos

Comment