by

FUNCIONARIO DO ESTADO OBRIGATORI TENKI SIMU VASINA

MENISTRO  ASSUNTO  PARLEMNTO COMUNIKASAUN SOCIAL  FRANCISCO JERONOMI  AFIRMA  FUNCIONARIO DO ESTADO NE’EBE  LAKOHI  VAKSINA  KONSEDERA  KONTRA RESOLUSAUN NE’EBE  GOVERNO FOSAI 

TUIR  MENISTRU  ASSUNTU PARLAMENTAR  COMUNICASAUN  KATAK  FUNCIONARIO NE’EBE  LA VAKSINA  NO LATAMA SERVICE DURANTE  LORON TOLU NULU KONSEDERA FALTOZU  BELE SAI HUSI FUNCIONARIO

” .FO PROTECAO BA SIRA NIA AN NO MOS POTECAO SAUDE BA SIRA NIA FAMILIA NO MOS KOMUNIDADE IDA NEE MAK AMI NIA PRENSA IHA FATIN HAAT  IHA LISIDALA, GISU, VATOBORO NO MOS OHIN IHA VATOVOU FATIN SIRA SELUK AMI SEI HALO PROGRAMA ATU BA NAFATIN ATU BELE SENSIVILISAUN ITA NIA KOMUNIDADE ATU SIRA MOS RONA LOLOS TAMBA DARUMA SIRA DUVIDA TAMBA SIRA RONA INFORMASAUN BARBARAK NEBE ORSIDA MAI HUSI SORIN SORIN BELE HALO  DUVIDA ENTAUK AMI RASIK KOALIA NE E MAI HALO SENSIVILISAUN IDA BA SIRA PARA SIRA IHA KORAGEM HODI HAKAT BA CENTRO SAUDE HODI VACINA,”

MENISTRO  ASSUNTO  PARLEMNTO COMUNIKASAUN SOCIAL  FRANCISCO JERONOMI   HATUTAN KATAK  VAKSINASAUN NE’E IMPORTANTE  TANBA BELE GARANTE LIBERDADE  BA SIDADAUN ATU HALA’O DESLOKASAUN IHA RAI LARAN NO BA ESTRANGERU

” .BA FUNCIONARIO SIRA NO AGENTE FUNCIONARIO SIRA HOTU NEE ORDEM  GOVERNO LIU HUSI RESULUSAUN NO LEI HATETEN KEDAS ONA FUNCIONARIO SIRA TENKE VACINA SE MAK LA VACINA LALIKA TAMA SEVISU ATU HATETE SAIDA ATU HATETE KATAK ITA BOOT SIRA LA TAMA SEVISU TO LORON TOLU NULU  BA LIU HELA ONA LALIKA SAI FUNCIONARIO SE MAK LA VACINA LALIKA SERVISU FALTA TO DALA TOLU NOLUB IHA RASAUN ONA NE FALTOZU LA TAMA SERVISU DIAK LIU HELA IHA UMA TAMBA NE ITA TENKE HAHU ITA TENKE MOBILIZA TAMBA IMI RONA HUSI ADMINISTADOR SIRA NE LOS AMI MAI TAN ATU REFORSA

MENISTRO  ASSUNTO  PARLEMNTO COMUNIKASAUN SOCIAL  FRANCISCO JERONOMI  HUSU  BA KOMUNIDADE ATU RONA LOLOS  INFORMASAUN NE’EBE HUSI  FOSAI HUSI  ESTADU //

Jornalista : Eduardo Tchea

Editor       : Leo Santos

Comment