by

UNIMUL HUSU DEMITE MENBRU PNTL NEEBE TIRU MATE CIDADAUN NAIN RUA

LIU HUSI KOMFERENSIA DA IMPRENSA NEEBE  UNIAUN UNIVERSITARIO MUNISIPIO LIKISA  HALAO IHA  MAUMETA LIKISA  ,KONDENA AKTU MENBRU PNTL NEEBE  UTILIZA ARMAS HODI HALAKON SIDADAUN NIA VIDA.

PORTAVOS  UNIAUN  UNIVERSITARIO MUNICIPIO DE LIQUICA ELIZARIO OZORIO  HUSU    BA MENISTERIO  INTERIOR  ATU  HOLA    MEDIDAS SERIU  HODI  DEMITE   MEMBRU  PNTL NE’EBE TIRU   MATE  COMUNIDADE   NAIN RUA  NO  HALO KANEK  IDA   IHA  LAHANE  OSIDENTAL  DILI

“AMI HUSU BA MINISTERIO INTERIOR ATU HOLA MEDIDA NO HALO AVALIASAUN GERAL BA EMBRU SIRA HODI DEMITI  OKNUN PNTL NEEBE  DURANTE NEE HALO VIOLASAUN BA DIRETUS UMANUS.” 

UNIMUL MOS HUSU BA GOVERNO ATU  BA FUTURU  MEMBRU POLICIA HAHU  HUSU  COMISARIOS TO’O  AGENTE  TENKI  KONTINUA HETAN FORMASAUN  KONA  BA LEI .

HUSU BA GOVERNU BA OIN TENKI HALO FORMASAUN BA POLISIA SIRA  HODI HATENE LOLOS VALORES MOARAL NO PROFISIONALISMO LEI NO DIRETU UMANUS.”

PORTAVOS  UNIAUN  UNIVESTARIO  MUNICIPIO  DE  LIQUICA   MOS  HUSU  ATU CONSELO VETERANOS TENKI  HOLA  POSISAUN IHA ACTOS CRIME  NE’E

Jornalista       : Yona Pereira

Editor             :Leoneto Santos

Comment