by

Idozu hamutuk atus ida resin simu ona vasina iha sentru saude likisa

Tuir dadus  neebe  radio  tokodede  asesu husi  xefi sentru  saude likisa  ,idozus sira neebe  simu ona vasina  hamutuk  nain atus ida resin maka  simu ona vasina astrazeneca .

Xefi sentru saude  likisa  beatriz filomena  imforma   tuir dadus  idozus sira neebe  maka  simu ona vasina astrazeneca ba doze primeru hamutuk nain atus ida resin maka simu ona.

“ba ita nia inan aman  sira neebe idozus ,simu ona vasina hamutuk atus ida resin kompostu husi mane  47 no feto 72 maka simu ona vasina astrazeneca primeru doze.”

Tuir observasaun jornalista  radio tokodede iha terenu hare katak   inan aman neebe idozus  barak maka kontinua hakbesik ba iha sentru saude  no postu vasina nian hodi simu vasina doze primeru.

Enkuantu iha postu administrative likisa  vasina  kobre on aba suku  lima,no hela suku loidahar no dato foho.

Jornalista                   : Leoneto Santos

Editor                         :Leoneto Santos

Comment