by

GAM SUKU MAUBARALISA DIALOGU SIMU MALU

SESTA FEIRA 02/07/2021 NEE GRUPO  ARTE MARSIAS NO ARTE RITUAIS SUKU MAUBARA LISA  HALO ASAUN DAME LIU HUSI  DIALOGU  SIMU MALU HODI KONTRIBUI BA PAZ NO ESTABILIDADE,ARTE MARSIAIS NO ARTE RITUAIS  SIRA NEE HANESAN  KORK,PSHT,KERA SAKTI , NO KOLIMAU 2000.

IHA  DIALOGU NEE  DIRETOR  JERAL  PROTESAUN CIVIL MINISTERIO INTERIOR  ISMAEL DA COSTA BABO     HUSU BA JOVEN GRUPO ARTE MARSIAIS NO ARTE RITUAIS  SIRA ATU  FO LIMAN BA MALU HODI KONTRIBUI BA PAZ NO ESTABILIDADE IHA SOSIEDADE.

“GARANTIA NAFATIN ESTABILIDADE HODI DEZEMVOLVE NAFATIN SIRA NIA AN NO RAI  NO NASAUN IDA NEE,HAKOTU PROBLEMA PASADU LOLON LIMAN BA MALU HODI  HADIA  RAI IDA NEE BA FUTURU.”

XEFI SUKU  MAUBARA LISA RUI MANUEL  GARANTE KATAK  LIU HUSI DIALOGU SIMU NEE  BELE REDUS  KOMFLITU  IHA SUKU LARAN.

“DURANTE NEE SIRA HALO DUNI PERTURBASAUN ENTRE SIRA HO SIRA,HAU GARANTE KATAK  KOMFLITU SEI LA MOSU TAN ENTRE GRUPO ARTE MARSIAIS.”

AUTORIDADE LOKAL SIRA HUSU BA JOVENTUDE SIRA ATU UNIDADE HODI HASORU DEZEMVOLVIMENTU NEEBE  MAI DADAUK IHA SUKU LARAN.

JORNALISTA : LEONETO SANTOS

EDITOR              : LEONETO SANTOS

Comment