by

ESPESIALISTA MATAN FO KONSULTA BA PASIENTE MATAN IHA LIKISA

Ministerio saude liu husi programa nasional  matan  halo vizita iha likisa durante loron  5 hodi fo konsulta ba komunidade neebe  hetan problema matan.

Responsavel programa nasional matan joão Francisco siqueira esplika  programa ba konsulta matan nee halo kada fulan iha munisipio hotu ho objetivu  atu  hakbesik fasilidade saude matan ba komunidade sira .

atu loron fasilidade saude matan besik liu ba ita nia komunidade sira,tamba ita hatene katak  ita nia komunidade presiza tebes ita nia prezensa  hodi tulun ita nia komunidade sira liuliu sira neebe hela iha area remotas ,ita halo konsulta ba matan no operasaun tamba ita nia rai moras matan nebe sempre akontese maka katarata”

Tempu hanesan pasiente matan agadese ba doutir  espesialista ba matan nian  tamba bele fo konsulta ona ba  sira neebe  hetan  problema matan.

“hau nia matan nee  nee moras kuaze tinan  ida resin ona,nee maka hau rona imformasaun katak iha doutor espesialista matan nian mai iha  atu fo konsulta matan,ohin hau mai doutor sira  fo onsulta ona aban foin simu rejulta,hau agradese  tamba bele hetan konsulta ona hau nia matan.”

Tuir observasaun  komunidade barak iha munisipio likisa maka  hakat  ba iha sentru saude komunitario likisa hodi hetan knsulta ba matan husi doutor  espesialista matan nian;atividade nee hahu iha loron 5 too loron 9 fulan jullu 2021.

Jornalista       : Yona Pereira

Editor             : Leo Santos

Comment