by

CCLN munisipio likisa hetan tranporte ida hodi apoio servisu CCLN nian

KONSELU KONSELLU KONBANTENTES LIBERTASAUN NASIONAL MUNISIPIO LIKISA  SIMU ONA KARETA IDA HUSI MINISTERIO ASUNTO KONBATENTES LIBERATSAUN NASIONAL   HODI   APOIO SERVISU  KONSELLU NIAN IHA MUNISIPIO LIKISA.

PREZIDENTI KONSELLU KONBATENTES MUNISIPIO LIKISA  VICENTI DA CONCEICAO RAI LOS IMFORMA  KARETA NEEBE KONSELLU HETAN SEI UTILIZA BA NESESIDADE KONSESLU NIAN LIULIU BA DESLOKASAUN  IHA SUKU NO POSTU ADMINISTRATIVU SIRA IHA MUNISIPIO LIKISA.

“KONSELU KONBATENTES LIKISA HETAN ONA TRANSPORTE  HODI  FASILITA ATIVIDADE KONCELLU NIAN BA HALO DESLOKASAUN .

NIA PARTE AGRADESE BA MINISTERIO  TAMBA BELE  APOIO ONA TRANSPORTE IDA BA  KONSELLU KONBATENTES  HODI HALAO ATIVIDADE KONSELLU NIAN IHA MUNISIPIO.

ENKUANTU KONBUSTIVEL BA  KARETA NEE RASIK RESPONSABILIZA HUSI MINISTERIO  .

Jornalista : YONA

Editor       :Leo Santos

Comment