by

EBC LIKISA REALIZA PROGRAMA ARTISTIKA NO KULINARIA

Ensinu Baziku Cetral Likisa  realiza  atividade  Artistika no Kulinaria hodi promove   konesimentu estudante sira nian iha area Kulinaria no mos   Artistika.

 Professor  artistika  Jose dos Santos hateten  atividade rua neebe eskola halo   ho di eleva konesimentu estudante sira nian  iha  teoria no mos iha pratika

“  atividade neebe ami halo iha atividade rua ida maka  kulinaria no ida mak dansa tradisional.”

Estudante neebe  partisipa iha atividade rua nee sei foti valor husi profesor sira.

“  atividade nee halo hodi sukat mentaliadde  no komprensaun estudante nian liga ho teoria no pratika,”

Director Educasaun  Munisipio Likisa  Zito Antonio de Oliveira esplika  aktividade educasaun artistika ne’e inportante  atu estudante sira bele apar ho teoria  no pratika

“  atidade ida nee paz parte husi teoria no mos   pratika nian neebe  durante  profesor sira  fo.”

Aktividade ne’e sei hala’o durante loron rua  hahu ohin no sei termina iha loron aban  , no hetan partisipasaun husi estudante sira.

Comment