by

Postu Maubara Finaliza Programa Maun de Obra.

Liquica 19/10/2021-programa maun de obra etapa primeiro iha posto admistrativo maubara municipio Liquica remata, no hahu halo pagamentu ba trabalhador sira.

Chefe seksaun Dezemvolvimento Posto Maubara  Deonizio hateten programa maun de obra iha posto maubara ba etapa primeiro remata ona no komesa halo pagamento. 

“ maun de obra ita finaliza pagamentu ,depois ami sei hato relatorio ,no pedidu l;evantamentu ba segundo faze nian”.

Dionizio esplika  tamba  orsamentu neebe  aloka ba etapa dahuluk  la sufisiente, maka suku balu iha grupo rua no balu grupo ida.

“ami establese iha suku hitu ne hotu,nia volume servisu maka la hanesan tamba bazeia ba orsamentu”.

Programa  maun de obra etapa dahuluk finaliza ona no hein plano ba etapa daruak nian sei kuda ai oan hodi bele protégé  be’e matan  sira.

Comment