by

Foin Sae Mak Autor Ba Konvate Hoax

Likisa RKT (11/11/2021) Adjunto Administrador Munisipio Likisa husu ba foin sae  sira atu  kontribui hodi konbate  imformasaun falsu  neebe espalla iha rai laran.

Antonino pinto hateten  servisu bot ida atu joven kontribui maka  tenki fahe imformasaun klaru ba komunidade nunee ema hotu partisipa iha vasina kontra covid-19.

“  agora buat bot ida mak ita tenki halo maka konbate hoax  hodi komunidade bele hakat ba vasina .”

Adjunto nee husu ema hotu atu  servisu makas  hodi luta kontra covid-19 iha  timor leste.

“  hau husu ita hotu atu hamutuk nafatin hodi luta hasoru moras mundial covid-19 iha ita nia nasaun, no ita hotu kontribui hodi fo imformasaun los ba komunidade atu partisipa iha vasina hodi salva ita husi moras covid-19.”

Tuir nia papel  importante foin sae sira maka   kontribui ba prosesu dezemvolvimentu, apela mos ba ema hotu atu simu vasina nunee prevene an husi moras covid-19.

Comment