by

: Autoridade Likisa no SEJD ensera festival Joven Kriador

Likisa RKT (12/11/2021) autoridade munisipio likisa hamutuk ho sekretaria estado juventude no desportu ensera festival joven kriador hodi komemora loron 12 novembru tinan nee.

adjunto administrador munisipio likisa Antonino Pinto agradese ba SEJD nia programa joven  kriador ,liu husi programa nee enkoraja joven sira atu kontribui ba prosesu dezemvolvimentu.

adjuntu administrador mos konsidera festival joven kriador ne atu promove kreatividade  foin sae sira hodi sai kreativu liu tan .

sorin seluk reprezentante  SEJD Ananias Pinto esplika sejd nia programa joven kriador nee halo hodi enkoraja foin sae sira atu kreativu liu tan iha area saida deit mak foin sae sira iha.

nunee mos hametin relasaun amizade entre foin sae sira husi munisipio ida ba munisipio seluk.

enkuantu atividade festival joven kriador nee suporta maximu husi sekretaria estadu juventude no desportu.

Iha enseramentu ba festival joven kreativu nee hetan animasaun husi artista  banda muzika  sira rai laran nian hodi anima komunidade  sira iha ambitu komemorasaun tinan 30 masakre 12 novenbru.

Comment