by

Ema hotu tenki dignifika loron nasional sira

Iha ambitu komemorasaun loron nasional 12 novembru   tinan nee,sobrevivente sira husu ema hotu tenki dignifika loron nasional sira.

Reprezentante  sobrevivente 12 novembru  husu konsellu veteranus atu organiza veteranu sira partisipa iha loron nasional sira,tanba tuir  sira nia hare partisipasaun  sidadaun nian iha loron nasional sira hahu menus ba dadauk.

“  ami husu liuliu ba konsellu veteranus atu unifika nafatin  tanba ita hare kada tinan valorizasaun ba ita nia asuain sira hahu menus ba dadaun ona.”

Nia husu ba veteranu no joventude loriku asuain sira atu hamutuk nafatin ho ema hotu hodi dignifika eroi sira neebe mate ona ba luta liberta rai ida nee.

“  se ita hanesan veteran ,juventude loriku asuain mak ita la digfika  maka ita nia historia sei hotu,tamba nee ita tenki valorize nafatin loron nasional sira hodi dignifika ita nia eroi sira.”

Sobrevivente nee husu ema hotu nia partisipasaun tenki masimu iha loron nasional sira nudar parte ida hodi digfika eroi sira nia luta.

Comment