by

MF fo Formasaun ba Ofsial Finansas iha Munisipio Likisa

likisa RKT (12/11/2021) Ministerio Financas liu husi  diresaun  nasional Contabilidade i normalizasaun Kontabilistica organiza formasaun durante semana ida ba ofisial sira  iha salaun admistrasaun municipio liquica.

Diretur  nasional contabilidade e normalizasaun kontabilisticamartinho soares   hateten  objectivo formasaun  ne’e atu responde ba rekomendasaun  kamra  de kontas no atu kompleta ba lei ejekusaun orsamentono.53.                                                                                                                                                                                                                   

“ atu responde ba rekomendasaun karma de kontas  no komprimenta ba lei ezekusaun orsamentu no 53 neebe obriga  agensi otonomi sira no munisipio sira atu halo relatorio  hodi submete ba parlamentu nasional.

formasaun ne’e imfortante tamba durante ne’e  municipio sira hetan orsamento geral maibe sira nunka halo relatorio atu submete ba parlamento.

Director financas autoridade municipio bobonaro Eliseu Lopes de  Araujo  apresia  ho formasaun ne’e tamba imfortante liga ba desentralizasaun atu prepara rekursus no oinsa prepara relatorio annual ne’ebe diak ..

Formasaun ne’e halao durante semana ida no hetan partisipasaun husi director finansas husi  municipio liquica,eremera,bobonaro no dili.

Comment