by

Administrador hakarak Salva komunidade pandevou

Sabadu fim de semana nee Administrador Munisipio likisa Pedro Paulo Gomes ho ekipa Vizita ba Aldeia Pandevou suku Guico hodi Salva guarda komunidade Sira husi Dezastre naturais Tamba tinan tinan komunidade iha area ne afeitado ba Dezastre Mota sobu Uma.

Kolia ho komunidade Sira iha Aldeia Pandevou Administrador hateten Prsezensa Administrador  nian iha Fatin nee atu buka Fatin seguru hodi muda komunidade Sira.

“Ohin Hau Mai iha ne’e atu Salva guarda Deit Aldeia Pandevou suku Guico Ida nee atu buka Rai Ida muda imi ba,imi hotu iha estadu Nia okos Tamba Ita hotu tenki Salva para Ema hotu tenki Moris hakmatek husi Mota ”

Area neebe dadaun nee komunidade Sira Hela ba iha los Mota laran Tamba nee Administrador hamutuk ho autoridade suku  Aldeia  Prepara ona Rai mamuk neebe seguru hodi muda komunidade Sira.

“  Agora Sira Hela iha nee bele halo Uma Mutin Mos Sira la konsiente Tamba nee iha area Mota laran Hela , Tamba nee Hau husu xefe Aldeia xefe suku  no komunidade atu kopera.”

Aldeia Pandevou kompostu husi Uma kain ualu nulu resin no total populasaun kuaze atus tolu resin.

Tuir dadus neebe fo Sai husi xefe suku Guico Liberato Araujo Nunes katak area refere hasoru Hela Deit Dezastre naturais iha tempu udan  Mota sempre estraga Uma komunidade Sira nian inklui Kintal hahu kedas iha tinan 2008 Mai to Agora.

Comment