by

Populasaun Likisa 65.8%simu Vasina Doze Primeru no 37.4 kompleta 2 Doze

Likisa RKT (17/11/2021). Vasina  kontra kovid-19 kontinua lao namanas iha teritorio nasional balu simu ona doze primeru no balu  kompleta ona doze segundu.

Diretur saude Munisipio Likisa Oris da Costa Alberto kuarta feira nee hateten   populasaun munisipio Likisa neebe simu Vasina Doze dahuluk hamutuk  %.65.8 no doze daruak hamutuk % 37.4.

“ ita iha faze rua doze primeru no doze segundu ,iha primeru doze ita atinji ona 65.8% no doze segundu ita atinji 37.4%.”

Numeru nee mai husi fulan abril  too  loron 15 fulan novembru nee,maibee atividade kontinua lao nafatin  ho esforsu servisu saude no mos autoridade lokal sira .

“atividade kontinua lao nafatin hanesan baibain.”

Servisu  saude nafatin  halo esforsu  liu husi advokasia  ho autoridade lokal sira  atu nafatin pasa imformasaun ba komunidade sira hodi simu vasina.

Comment