by

Bazar kalan iha Merkadu Likisa loke ona durante semana ida

Likisa RKT (20/11/2021) Autoridade Munisipio likisa hamutuk ho komisaun organizadora ba selebrasaun loron nasional 28 Novembru iha Munisipio likisa loke atividade Bazar kalan durante semana Ida hahu ohin to’o 27 Fulan Novembru .

Iha intervensaun Administrador Munisipio Likisa Pedro Paulo Gomes husu ba Komunidade Sira ne’ebe faan sasan iha bazar kalan nee atu garante higiene .

“Ba Komunidade Sira ne’ebe faan sasan iha ne’e Imi Nia Fatin Sira nee tenki mos hodi garante higiene ba Ema hotu.”

Administrador hatutan Fatin neebe prepara husi komisaun ba Komunidade Sira atu tau Sira Nia sasan nee Oferese Gratuita .

“Fatin ne’ebe prepara iha Gratuita laiha Ema Ida atu kobra reseita husi Fatin ,Fatin nee oferese Deit.”

Bazar kalan nee Faan Produtu Lokal Sira iha Munisipio Likisa no mos Produtu seluk husi komunidade Sira ne’ebe iha Kreatividade, iha bazar kalan nee mos sei iha jogu Bola Gulin.

Durante Bazar kalan iha Merkadu Munisipio Likisa Hetan seguransa maximu husi PNTL Munisipio Likisa.

Comment